អត្ថបទដើម

គួរ​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក

វាជាការពិត​ សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន​ ដែល​បាន​ចាត់ទុកហ្វេសប៊ុក​ជាប្រភព័ត៌មាន។ ខ្ញុំធ្លាប់​បានអាន​ឃ្លា​មួយ ដែលគេនិយាយថា​ “ហ្វេសប៊ុកគឺជាប្រភពព័ត៌មាន ពិតប្រាកដ​តែមួយ​គត់​នៅកម្ពុជា”។ អ្នកគិតបន្តិច​ អ្នកនឹង​ដឹង​ថា មួយឃ្លានេះគឺប្រើក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត ដោយសារតែគណបក្សកាន់អំណាច គ្រប់គ… Read More »គួរ​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក