ការរស់នៅ

គួរ​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក

វាជាការពិត​ សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន​ ដែល​បាន​ចាត់ទុកហ្វេសប៊ុក​ជាប្រភព័ត៌មាន។ ខ្ញុំធ្លាប់​បានអាន​ឃ្លា​មួយ ដែលគេនិយាយថា​ “ហ្វេសប៊ុកគឺជាប្រភពព័ត៌មាន ពិតប្រាកដ​តែមួយ​គត់​នៅកម្ពុជា”។ អ្នកគិតបន្តិច​ អ្នកនឹង​ដឹង​ថា មួយឃ្លានេះគឺប្រើក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត ដោយសារតែគណបក្សកាន់អំណាច គ្រប់គ… Read More »គួរ​ប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក

អ្វីទៅជា កំពូលប្រាថ្នា របស់យើងទាំងអស់គ្នា

តាមធម្មតា ចិត្តរបស់យើង តែងតែមានការនឹកគិត មានសេចក្តីត្រូវការជានិច្ច។ ចលនានៃចិត្តយើង អាចពោលថាធ្វើឡើងទៅតាមសេចក្តីត្រូវជានិច្ច។ សេចក្តីត្រូវការដែលយើងគ្រប់គ្នាមាន ដូចជាត្រូវការដេក, ត្រូវការក្រោក, ត្រូវការទទួលទាន, ត្រូវការអាន ល​… គឺជាចលនានៃចិត្តដែលយើងមានស្រាប់។ ហើយបើសរុបទៅ ខណៈនេះ ចិត្… Read More »អ្វីទៅជា កំពូលប្រាថ្នា របស់យើងទាំងអស់គ្នា