ជីវិត និងផែនដី

ដំណោះស្រាយ បច្ចេកវិទ្យា មិនអាចស្រាយបញ្ហាស្នូល នៃវិបត្តិថាមពលឡើយ

ដំណោះស្រាយ បច្ចេកវិទ្យា មិនអាចស្រាយបញ្ហាស្នូល នៃវិបត្តិថាមពលឡើយ ។ បន្ថែមលើផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងអស់ ដែលបានលើកឡើងក្នុងអត្ថបទមុន ប្រភពថាមពលជំនួស មានគុណវិបត្តិដ៏សំខាន់មួយទៀតគឹ វាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាស្នូល នៃវិបត្តិថាមពលឡើយ ពោលគឺ តម្រូវការថាមពលដ៏ខ្ពស់របស់យើង។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកវាគ្រាន់តែផ្តល់ជូ… Read More »ដំណោះស្រាយ បច្ចេកវិទ្យា មិនអាចស្រាយបញ្ហាស្នូល នៃវិបត្តិថាមពលឡើយ

យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារបៃតង លើកតំកើងប្រភពថាមពលជំនួសជ្រុល

យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារបៃតង លើកតំកើងប្រភពថាមពលជំនួសជ្រុល ។ តើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថា ប្រភពថាមពលជំនួស ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថាជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់យើង ដោយស្ទើរតែគ្រប់អ្នកនយោបាយ សារព័ត៌មាន និងក្រុមហ៊ុនទេ? បើដូច្នោះមែន អ្នកត្រូវត្រង់ថា ការធ្វើទីផ្សារបៃតងគឺរីករាលដាល ពាសពេញជាសាធារណៈ។ ប៉ុន្តែ… Read More »យុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារបៃតង លើកតំកើងប្រភពថាមពលជំនួសជ្រុល

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន

មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន ។ ដោយពិចារណា លើផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានទាំងអស់នេះ ការនិយាយបំផ្លើស ជុំវិញប្រភពថាមពលជំនួស ហាក់ដូចជាហួសហេតុពេក។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាមនុស្ស មានទំនោរមិនអើពើនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន នៃប្រភពថាមពលជំនួស? ចម្លើយគឺស្ថិតនៅលើ ការលើកទឹកចិត្តរ… Read More »មនុស្សចូលចិត្តជឿថា បច្ចេកវិទ្យាស្អាតថ្មី នឹងដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាន

ប្រភពថាមពលជំនួស អាចមាននិរន្តរភាព តែការផលិតវាមិនមានទេ

ប្រភពថាមពលជំនួស អាចមាននិរន្តរភាព តែការផលិតវាមិនមានទេ ។ ប្រហែលជាអន្ទាក់ដ៏សំខាន់ នៅក្នុងប្រភពថាមពលជំនួសគឺ ទោះបីវាអាចកកើតឡើងវិញ ឬអាចដុះឡើងវិញបានក៏ដោយ ក៏ឧបករណ៍ និងដំណើរការដែលត្រូវកា រដើម្បីបង្កើតថាមពលពីវា មិនអាចកកើតឬដាំដុះឡើងវិញទេ។ សូមលើកឧទាហរណ៍ពីរ៖ រថយន្តដើរដោយថាមពលអ៊ីដ្រូសែន ហាក់ដូចជារប… Read More »ប្រភពថាមពលជំនួស អាចមាននិរន្តរភាព តែការផលិតវាមិនមានទេ